GDPR

INFORMÁCIA O PRÁVACH PACIENTOV

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na:
· správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
· ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
· informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
· podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a na nahliadnutie
do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má
právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),
· informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej
starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia
poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
· odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa
zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas
alebo ho možno predpokladať,
b) ochranné liečenie uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu,
c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá
závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o
osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy
ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného
stavu.
· rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
· zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o
skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
· zmiernenie utrpenia,
· humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
· na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na:
· osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone
detencie,
· žiadateľa o azyl,

· osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu
podľa osobitného predpisu,
· osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného
zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného
zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti služobný orgán
alebo služobný úrad.
Ak sa domnievate, že Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo
sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v
súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný Vás písomne informovať o spôsobe
vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti
nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.